PALAIMINTASIS VLADISLOVAS FINDYSZ

Portret beatyfikacyjny bł. Władysława Findysza

PALAIMINTASIS VLADISLOVAS FINDYSZ
KUNIGAS IR KANKINYS

PALAIMINTASIS VLADISLOVAS FINDYSZ gimė 1907 m. gruodžio mėn. 13 d. Krościenko Niżne prie Krosno (Lenkija). Pašventinamas kunigu 1932 m. birželio mėn. 19 d. Przemyśl. 1942 m. paskiriamas Nowy Żmigród klebonu. Antrojo pasaulinio karo metu ir jam pasibaigus su atsidėjimu pasišvenčia dvasinėje ir materialinėje srityje padėti savo parapijos gyventojams, nepriklausomai nuo jų tautybės ar išpažįstamo tikėjimo.
Vatikano II Susirinkimo metais pradeda sielovadinę veiklą “gerieji Susirinkimo darbai“, iš sakyklos ir raginančiais laiškais kviesdamas tikinčiuosius į krikščioniško gyvenimo atnaujinimą. Komunistinė valdžia į jo uolią pastoracinę veiklą atsako nuolatiniais persekiojimais. Už „tikinčiųjų vertimą atlikti religines praktikas“, 1963 m. gruodžio mėn. 17 d. nuteisiamas dviems metams ir šešiems mėnesiams kalėjimo. Kalėjime patiria kankinimus ir fizinį, psichologinį bei dvasinį pažeminimą. Valdžia sąmoningai neleidžia atlikti jau ankščiau numatytos vėžio operacijos. Tik visiško išsekimo būsenoje, su sąlyga, paleidžiamas iš kalėjimo ir po kelių mėnesių, 1964 m. rugpjūčio mėn. 21 d. miršta.
2005 m. gegužės 19 d. Varšuvoje, paskelbtas Palaimintuoju Kankiniu.

tłum. ks. Rolandas Makrickas

www.findysz.org